Strona Główna BIP Strona Główna
- Kwalifikacja 2017
 

 

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
WKU OLSZTYNIE 2017r.

 

Na terenie administrowanym przez WKU w Olsztynie działają następujące komisje lekarskie:

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA – OLSZTYN ( MIASTO)
-
siedziba - 10-900 Olsztyn, Al. Warszawska 56
-
telefon - tel. kom. 782554419 - sekretarz komisji,
-
czas - od 01 marca 2017r. do 28 kwietnia 2017r.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA - SZCZYTNO
-
siedziba - 12-100 Szczytno, ul. Śląska 14 (Warsztaty ZS Nr 1 w Szczytnie)
-
telefon - tel. 604649943 - sekretarz komisji,
-
czas - od 28 lutego 2017r. do 30 marca 2017r.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA - NIDZICA
-
siedziba
13-100 Nidzica, ul. Wyborska 10,(Warsztaty CKP w Nidzicy)
-
telefon - tel. 89 6252471, 608658925- sekretarz komisji,
-
czas - od 13 lutego 2017r. do 24 lutego 2017r.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA – OLSZTYN ( STAROSTWO)
-
siedziba - 10-900 Olsztyn, pl. Bema 6 ( budynek starostwa powiatowego w Olsztynie)
-
telefon - tel.  89 5210561 - sekretarz komisji,
-
czas - od 06 lutego 2017r. do 30 marca 2017r.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2017 roku

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U. poz. 1657), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r.Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 13 stycznia 2017r.


Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.


Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:

• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321)

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot¬niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. 


 Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

• dokument potwierdzający przyczyny niestawie¬nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie okreś¬lonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

• dokumenty potwierdzające poziom wykształce¬nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali-fikacje zawodowe,

• potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.


Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.


W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy. 

 

 


 Podstawa prawna:

 

 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202 poz. 1566)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 226 poz. 1834)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U., poz. 1657.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321).


 P A M I Ę T A J

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.