Strona Główna BIP Strona Główna
- Historia
 

DOWÓDCY: 

    1. mjr Józef KITA 1945-1947

    2. kpt. Adam BARZDO 1947

    3. kpt. Stanisław CZMUCHOWSKI 1947-1949

    4. p.o. por. Mieczysław JASTRZĘBSKI 1949-1950

    5. kpt. Józef BUDZISZ 1950-1952

    6. kpt. Henryk PAŁUBIŃSKI 1952-1953

    7. kpt. Stefan BŁACHYJ 1953-1955

    8. kpt. Leszek ŁEBEK 1955-1957

    9. mjr Kazimierz KEJNAR 1957-1966

    10. ppłk Wiktor MILKIEWICZ 1966-1970

    11. płk Adam MARKIEWICZ 1970-1978

    12. ppłk Jan CICHOCKI 1978-1986

    13. płk Marian KINDRACKI 1986-1998

    14. płk dypl. Jerzy PRAŻMO 1998-2003

    15. ppłk Janusz SOKOLNICKI 2003-2006

    16. ppłk Jerzy GRĄDZIEL 2006-2007

    17. p.o. mjr Mariusz WITKOWSKI 2007-2008

    18. ppłk Paweł WRONA 2008-2009

    19. ppłk Mariusz SZTORC 2009- ...


NAZWY INSTYTUCJI:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ 1975 - ...

POWIATOWY SZTAB WOJSKOWY 1966 - 1975

WOJSKOWA KOMENDA REJONOWA 1951 - 1966

REJONOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ 1945 - 1951

 

 

 

 

 

Rozkazem Departamentu Mobilizacji i Poboru Ministerstwa Obrony Narodowej Nr 2779 z dnia 3.09.1945 r. została utworzona z dniem 15.09.1945 r. REJONOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w Olsztynie. Na jej komendanta wyznaczony został mjr Józef  KITA. Rejon kompetencji RKU Olsztyn obejmował:

1 Miasto wydzielone Olsztyn,

2 Powiat Olsztyn,

3 Powiat Reszel z siedzibą starostwa w Biskupcu.

 Siedziba RKU znajdowała się przy ulicy Artyleryjskiej w bloku nr 17.

 

Od dnia 6.06.1951 r. Rejonowa Komenda Uzupełnień została przemianowana na Wojskową Komendę Rejonową. Z dniem 25.10.1951 r. WKR została przeniesiona z bloku nr 17 do bloku nr 23 przy ul. Artyleryjskiej.

 

Na podstawie Rozkazu Personalnego Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego Nr 049 z dnia l.04.1966 r., w związku z przeformowaniem Wojskowej Komendy Rejonowej i utworzeniem Powiatowego Sztabu Wojskowego, dotychczasowy Komendant WKR został zastępcą Szefa PSzW ds. Mobilizacji i Uzupełnień. Zgodnie z Rozkazem Personalnym MON Nr 081 z dnia 22.03.1966 r. ppłk Wiktor MILKIEWICZ został wyznaczony na stanowisko Szefa Powiatowego Sztabu Wojskowego Olsztyn i z dniem 18.04.1966 r. przystąpił do pełnienia obowiązków służbowych.

W dniu 2.05.1967 r. rozpoczęto przenoszenie całości PSzW do nowych pomieszczeń w olsztyńskim Ratuszu.

Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu POW Nr 027/org z dnia 23.06.1975 r. na bazie Powiatowego Sztabu Wojskowego z dniem 1.08.1975 r. została sformowana WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ z miejscem postoju w Olsztynie, Pl. Wolności l (Ratusz Miejski). Zakres działalności terytorialnej WKU Olsztyn, to:

1 miasto Olsztyn,

2 miasto i gmina Barczewo,

3 miasto i gmina Olsztynek,

4 gminy:

a. Dywity,

b. Jonkowo,

c. Gietrzwałd,

d. Purda,

e. Stawiguda,

f. Świątki.

Komendantem WKU Olsztyn został dotychczasowy Szef Powiatowego Sztabu Wojskowego płk Adam MARKIEWICZ.

Wojskowa Komenda Uzupełnień jest jednostką organizacyjną Ministra obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej funkcjonującą na terenie miast i gmin,objętychzasięgiem działania powiatów:

olsztyńskiego

szczycieńskiego

nidzickiego

miasta Olsztyn (na prawach powiatu)

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie administruje na obszarze 582,2 km2, zamieszkanym przez 382,5 tyś. ludności. Na administrowanym terenie znajdują się siedziby:

powiatu grodzkiego - 1

powiatów ziemskich - 3

gmin-24

KomendyPowiatowe Policji - 2

Komenda Miejska Policji - 1

 

Przeznaczona jest do:

zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych

i jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz do administrowania zasobami poborowych, rezerw osobowych, środków transportowych i maszyn;

współdziałania z administracją publiczną w zakresie zabezpieczenia poboru

i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;

współdziałania z dowódcami uzupełnianych jednostek wojskowych w zakresie uzupełnienia poborowymi i żołnierzami rezerwy.