Strona Główna BIP Strona Główna
- Studium Oficerskie
 

 

 

REKRUTACJA - STUDIUM OFICERSKIE 12-MIESIĘCZNE

 

Zestawienie liczby miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego

przygotowujące do pełnienia służby w 2017 roku

 Korpus osobowy

 Grupa osobowa

 Limit miejsc

 Wojsk lądowych

 pancerno-zmechanizowana

 15 1/

 pancerno-zmechanizowana
 dla Wojsk Obrony Terytorialnej

 80 2/

 Rozpoznania i walki radioelektronicznej

 geograficzna

 15 2/

 Łączności i informatyki 

 projektowo-programowa informatyki

 2 2/

 Finansowy

 ekonomiczno-finansowa

 14 2/

 Wychowawczy

 orkiestr i zespołów estradowych

 1 2/

1/ limit dla szeregowych zawodowych

2/ limit dla osób ze środowiska cywilnego

Podstawa – Decyzja Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć w terminie do dnia 15 maja 2017 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania dokumenty określone w zasadach naboru.

Szeregowi zawodowi rejestrują się na stronie internetowej uczelni. Dokumenty określone w zasadach naboru składają drogą służbową, poprzez dowódcę macierzystej jednostki wojskowej, do Dyrektora Departamentu Kadr MON.

 

Szczegółowe zasady naboru:

Uchwała Nr 32/X/2016 Senatu WSOWL imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 27 października 2016 roku 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania w roku akademickim 2016/2017 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego

oraz

 

Uchwała Nr 41/XII/2016 Senatu WSOWL imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 20 grudnia 2016 roku 

w sprawie zmian w uchwale nr 32/X/2016 warunków i trybu przyjmowania w roku akademickim 2016/2017 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficeróww ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego.

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

UWAGI

Kompletowanie dokumentów

do 15 maja 2017 r.

   liczy się data złożenia dokumentów w WKU

­   liczy sięo data wpłynięcia dokumentów do kancelarii jw.

Dzień stawiennictwa
w WSOWL na egzaminy
i rozmowę kwalifikacyjną

Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

do godz. 7.00

19-21.07.2017 r.

­   jest to ostateczny termin kompletowania dokumentów,
w tym orzeczeń RWKL
i pracowni psychologicznej
o zdolności do zawodowej służby wojskowej.

Egzamin wstępny

 

­   test znajomości j. angielskiego;

­   sprawdzian sprawności fizycznej,

Rozmowa kwalifikacyjna

 

Ogłoszenie wyników

do 28.07.2017 r.

Na stronie internetowej uczelni www.wso.wroc.pl

Wcielenie do służby wojskowej
 i rozpoczęcie szkolenia w WSOWL

Szeregowi zawodowi 20.09.2017r.

Stawiennictwo do godz. 9.00 WSOWL
ul. Czajkowskiego 109 Wrocław

Osoby ze środowiska cywilnego 17.08.2017r.

 

Kwalifikacje  wymagane do poszczególnych korpusów osobowych

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Wymagane

kwalifikacje

Akceptowane kwalifikacje

Rozpoznania
i walki radioelektronicznej

geograficzna1/

·         ukończenie studiów stacjonarnych o profilu technicznym

- geodezja

- kartografia

- fotogrametria

- systemy informacji przestrzennej

·         ukończenie studiów stacjonarnych o profilu informatycznym

- inżynieria oprogramowania lub administrowanie sieciami informatycznymi (teleinformatycznymi)

ukończenie studiów niestacjonarnych lub stacjonarnych w zakresie nauk o Ziemi o profilu geograficznym oraz kandydatów sklasyfikowanych jako pozostali geodeci i kartografowie

- geodezja

- informatyka

- kartografia

- poligrafia

- fotogrametria

- teledetekcja

- geoinformatyka

- geografia

Łączności

i informatyki

projektowo-programowa informatyki2/

·         ukończone studia II stopnia na kierunku informatyka  lub matematyka o specjalnościach

- inżynieria oprogramowania

- inżynieria baz danych

- inżynieria systemów

- informatyka w biznesie

- informatyka w zarządzaniu

- inżynieria systemów informatycznych

- systemy informacyjno-decyzyjne

- systemy inteligentne

- systemy informatyczne w produkcji i administracji

- systemy interaktywne i metody wizualizacji

- grafika komputerowa

- informatyka w medycynie i systemach multimedialnych

- wytwarzanie i integracja systemów  informatycznych

- modelowanie i analiza danych

- matematyka w informatyce

- matematyka w zarządzaniu

- matematyka finansowa

- matematyka obliczeniowa i komputerowa

- zarządzanie projektami

Wojsk lądowych

Obrona Terytorialna

pancerno-zmechanizowana3/

Specjalności:

- techniczna

- mechaniczna

- elektromechaniczna

- elektroniczna

- obronność i bezpieczeństwo państwa

- zarządzanie kryzysowa

- nauki społeczne

- nauki humanistyczne

- wychowanie fizyczne

- edukacja i wychowanie

- ekonomia

Wychowawczy

orkiestr
i zespołów estradowych

Ukończenie akademii muzycznej – dyrygentura

Pozytywnie zdany egzamin weryfikacyjny z praktycznych umiejętności specjalistycznych według wytycznych Departamentu  Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

Finansowy

ekonomiczno-finansowa4/

ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów zawodowych, lub ekonomicznych studiów magisterskich oraz posiadanie tytułu magistra jednego z kierunków: rachunkowość; finanse i rachunkowość; finanse, rachunkowość i ubezpieczenia; finanse i bankowość; zarządzanie

w jednej ze specjalności:

finanse i rachunkowość, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, rachunkowość, rachunkowość przedsiębiorstw, rachunkowość zarządcza, rachunkowość i controling, zarządzanie finansami lub ekonomika informatyczna

1/ Podstawa – Pismo Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr 70434/DG/2/16/KTZ z 21 listopada 2016 r.
2/ Podstawa – Pismo Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych Nr 11713/16 z dnia 13 grudnia 2016 r.
3/ Podstawa – Pismo Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Nr 37053/DG/1/16 z dnia 14 czerwca 2016 r.
4/ Podstawa - Pisma Dyrektora Departamentu Budżetowego Nr 1751/DB z dnia 9 czerwca 2016 r.

 

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Wymagane

kwalifikacje

Akceptowane kwalifikacje

Wojsk lądowych

pancerno-zmechanizowana

Kierunek studiów techniczny

Ścisły (matematyka, fizyka, elektromechanika, optomechanika lub inny)

 1/ Podstawa – Pismo Inspektora Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr 45857/DG/1/16 z dnia 29.01.2016 r.